Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Rypin

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
GD.ZUZ.5.4210.22.2023.WK
OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm., zwana dalej Prawo wodne) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację
o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na przebudowę rowów melioracyjnych polegającą na budowie przepustów pod
projektowaną ścieżką pieszo-rowerową na dz. ew. nr 278/26 oraz 77 obręb 0010 Ostrowite,
gm. Brzuze, dz. ew. nr 22 obręb 0012 Przyrowa, gm. Brzuze, dz. ew. nr 56/2, 56/6 obręb 0014 Ławy,
gm. Rypin, dz. ew. nr 289/2 obręb 0001 Rypin, gm. m. Rypin, dz. ew. nr 52, 11 obręb 0002 Borzymin,
gm. Rypin; przebudowę rowów przydrożnych polegającą na budowie przepustów pod zjazdami
na dz. ew. nr 77 obręb 0010 Ostrowite, gm. Brzuze, dz. ew. nr 1 obręb 0012 Przyrowa, gm. Brzuze,
dz. ew. nr 52, 15/3, 17/1, 13/25, 15/23 obręb 0002 Borzymin, gm. Rypin, dz. ew. nr 76 obręb 0003
Cetki, gm. Rypin, dz. ew. nr 48 obręb 0007 Głowińsk, gm. Rypin, dz. ew. nr 55 obręb 0014 Ławy,
gm. Rypin, dz. ew. nr 290 obręb 0001 Rypin, gm. m. Rypin; prowadzenie przez wody powierzchniowe
płynące nowego przepustu pod ścieżką pieszo-rowerową na cieku o nazwie Dopływ z Głowińska,
dz. ew. nr 62 obręb 0014 Ławy, gm. Rypin; likwidację fragmentu rowu przydrożnego zlokalizowanego
na dz. ew. nr 290 obręb 0001 Rypin, gm. m. Rypin; przebudowę rowu przydrożnego polegającą
na likwidacji istniejącego przepustu, dz. ew. nr 48 obręb 0007 Głowińsk, gm. Rypin oraz budowa
w jego miejscu nowego przepustu o innych parametrach, w ramach realizacji inwestycji,
pn. „Rozbudowa DW 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki polegająca
na budowie ścieżki pieszo-rowerowej”.
Wnioskodawca: Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentowany przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
Data złożenia wniosku: 27.01.2023 r.
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm., zwana dalej K.p.a.), w celu zapewnienia Stronom czynnego udziału
w prowadzonym postępowaniu administracyjnym informuję, ze Strony mogą zapoznać się
z aktami sprawy znajdującymi się w Zarządzie Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń, po uprzednim e-mailowym
(wojciech.kuczmowski@wody.gov.pl oraz zz-torun@wody.gov.pl powołując się na znak sprawy:
GD.ZUZ.5.4210.22.2023.WK) uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę w godzinach pracy urzędu,
tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz wnieść stosowne uwagi, wyjaśnienia
i wnioski oraz uzyskać wyjaśnienia w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia.
Doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Pisma kierowane do organów administracji publicznej (z podaniem znaku sprawy) mogą być
sporządzane na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Do opatrywania ich
podpisami i pieczęciami stosuje się przepisy 14 § 1a i 1b K.p.a.
W myśl art. 35 § 3 i 5 K.p.a. do terminów określonych w przepisach poprzedzających
nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności,
okresów doręczania z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7
ustawy z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 285), okresów
zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy
strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Po podaniu do publicznej wiadomości niniejszego pisma proszę o zwrotną informację do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu o miejscu i terminie wywieszenia obwieszczenia (data wywieszenia i zdjęcia) oraz datę umieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
DYREKTOR
Władysław Kołybski
Otrzymują:
1. Urząd Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin /ePUAP/ – z prośbą o niezwłoczne wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu lub ogłoszenie w inny zwyczajowo przyjęty sposób w miejscowości właściwej ze względu na przedmiot postępowania oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej;
2. Urząd Gminy Brzuze, Brzuze 62, 87-517 Brzuze /ePUAP/ – z prośbą o niezwłoczne wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu lub ogłoszenie w inny zwyczajowo przyjęty sposób w miejscowości właściwej ze względu na przedmiot postępowania oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej;
3. Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin /ePUAP/ – z prośbą o niezwłoczne wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu lub ogłoszenie w inny zwyczajowo przyjęty sposób w miejscowości właściwej ze względu na przedmiot postępowania oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej;
4. Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin /ePUAP/ – z prośbą o niezwłoczne wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu lub ogłoszenie w inny zwyczajowo przyjęty sposób w miejscowości właściwej ze względu na przedmiot postępowania oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej;
5. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej;
6. aa WK.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
GD.ZUZ.5.4210.22.2023.WK - obwieszczenie (UG Brzuze) (PDF, 312.53Kb) 2023-03-14 10:58:25 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Żebrowski

Data wytworzenia:
10 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Marcin Żebrowski

Data publikacji:
14 mar 2023, godz. 10:58

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Żebrowski

Data aktualizacji:
14 mar 2023, godz. 10:58